یونان ته د پناه غوښتونکو د بیرته راستنیدلو په اړه نوې شمیره هغه څوک چا چې په ناقانونه توګه یونان پریښوده وي۔

د یونان پناغوښتنې خدمتونو لخوا نوي احصایې ښیي چې اکثریت پناه غوښتونکي کوم چې په ناقانوني توګه یونان پریږدي یونان ته بیرته نشي ستنیدلی. مهرباني وکړئ په پام کې ونیسئ، چې دا شمیره یوازې د پناه غوښتونکو لپاره دی او نه هغه خلک دپاره کوم چې د پناه غوښتنې حالت یې لاسته راوړلی دی. یونان د خلکو د پناغوښتنې د ادعا مسوولیت په غاړه لري چې اوس مهال د یونان پناه غوښتونکي تګلاره کې پروت دی، او که دوی په ناقانونه توګه پریږدي نو بیرته لیږول کیږي. که څه هم، د یونان دولت د بېرته اخستل غوښتنې څخه د %٩٧ قضیو په اړه د غوښتونکي ردوي، نو د دې پر ځای خلک اجازه لري په هیواد کې پاتې شي چې دوی ورته ته تللي دي. په ٢٠١٨ کې، له اروپا څخه د ٩٠٠٠ غوښتنو څخه، یونان یواځې ٢٣٣ قضیې ومنلې او یوازې ١٨ کسان په حقیقت کې لیږول شوي. آلمان هغه هیواد دی چې له ٦٥٠٠ څخه زیاتې غوښتنې لري، بیا وروسته سویډن، بیلجیم او ناروی، نږدې هر ٥٠٠ غوښتنه کوي.