آخرین اخبار در مورد پیوند خانوادگی به آلمان


UPDATES ABOUT FAMILY REUNIFICATION TO GERMANY
واحد دوبلین یونان و دفتر هواپیمایی هیمالیا (آژانس مسافرتی مسئول رزرو کردن پروازهای پیوند خانوادگی) هر دو این خبر را برای گروه سیار اطلاعات تایید کردند که پناهجویانی که با انتقال آنها به آلمان در ماه مارس موافقت شده است، در چند روز یا چند هفته آینده، تماسی از جانب دفتر هواپیمایی هیمالیا جهت رزرو کردن بلیط آنها، دریافت خواهند کرد. پرواز کسانی که پیوند خانوادگی آنها در ماه مارس قبول شده است، احتمالا در ماه دسامبر و ژانویه انجام خواهد شد. این احتمال وجود دارد که این پروازها مقداری طولانی تر شوند، زیرا بیشتر از هزار نفر در ماه مارس قبول شده اند.