چند نکته مفید برای مصاحبه پناهندگی: مترجم

USEFUL TIPS FOR YOUR ASYLUM HEARING: THE INTERPRETER

مهمترین بخش پروسه پناهندگی شما، جلسه شنود دلایل درخواست پناهندگی (مصاحبه پناهندگی) است. در چند هفته آینده، سعی خواهیم کرد که چند نکته مهم که باید در جلسه شنود دلایل درخواست پناهندگی به آنها توجه کنید، ارائه دهیم. 
در کنار شخص مسئول انجام مصاحبه با شما، یکی از مهمترین اشخاصی که در مصاحبه پناهندگی حضور دارند، مترجم است. این نکته از اهمیت زیادی برخوردار است که قبل از شروع مصاحبه، مطمئن شوید که مترجم گفته ها و لهجه شما را متوجه می شود و در مقابل شما هم گفته های او را متوجه می شوید. حتما این نکته را به مترجم بگویید که اگر وی مطلبی را متوجه نمی شود به جای اینکه تظاهر کند متوجه شده است، باید دوباره از شما سؤال کند. همچنین مطمئن شوید که مترجم، تمام گفته های شما را ترجمه می کند و چیزی را خلاصه نمی کند. اگر فکر می کنید که بین شما و مترجم سوءتفاهم وجود دارد، یا اینکه او گفته های شما را به صورت صحیح ترجمه نمی کند، باید این مسأله را با شخص مسئول مصاحبه در میان بگذارید. همیشه این حق را دارید که درخواست کنید مترجم را عوض کنند.