کمک به پناهجویان ساکن در آتن که می خواهند امکا دریافت کنند

ASSISTANCE FOR REFUGEES IN ATHENS WHO WANT TO GET AN AMKA


برای اینکه بتوانید شاغل شوید، باید شماره مالیاتی یونانی (ΑΦΜ) و شماره تامین اجتماعی یونانی (AMKA) داشته باشید. دریافت AMKA می تواند چالش برانگیز باشد. جایی که می توانید برای دریافت امکا درخواست بدهید، مرکز خدمات شهروندان (ΚΕΠ) نام دارد. در دفتر ΚΕΠ موجود در میدان سینتاگما آتن، روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه، ساعت ۹ صبح تا ۵ بعد از ظهر، متخصصین ادغام سازمان Care برای ارائه کمک به پناهجویان و پناهندگان جهت دریافت AMKA یا هر مدرک دیگری که در مرکز خدمات شهروندان (ΚΕΠ) صادر می شود، حضور دارند. همچنین آنان می توانند به شما در ارتباط با کارمندان ΚΕΠ و ترجمه به زبان‌های عربی، فارسی، انگلیسی یا فرانسوی کمک کنند. اگر جهت دریافت AMKA نیاز به کمک دارید یا به دلیل اینکه یونانی صحبت نمی کنید، نمی توانید با کارمندان ΚΕΠ ارتباط برقرار کنید، روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه از ساعت ۹ صبح تا ۵ بعد از ظهر در مرکز خدمات شهروندان در میدان سینتاگما کارمندانی جهت ارائه کمک به شما حضور دارند.
لینک گوگل مپ ΚΕΠ: 
https://goo.gl/maps/