آیا دفتر پناهندگی در طول کریسمس بسته خواهد بود؟

بلی، دفاتر پناهندگی در تسالونیکی و آتن تأیید کردند که در تاریخ های 25 و 26 ماه دسامبر و 1 ژانویه بسته خواهند بود. با این وجود این دفاتر پناهندگی در تاریخ های 24 دسامبر و 31 دسامبر باز خواهند بود. لطفا توجه داشته باشید در طول کریسمس، بسیاری از کارمندان و مترجم ها در تعطیلات خواهند بود. این مسئله باعث طولانی تر شدن زمان انتظار و انجام مراحل اداری دیگر خواهد بود.