در صورتی که کارت سفید شما آسیب دید، بقایای آن را نگه دارید

در صورتی که کارت سفید شما آسیب دید – حتی اگر این آسیب شدید باشد – بقایای آن را دور نیندازید و یا گم نکنید. احتمالا شما آن را به همراه لباس خود شسته، یا کودک شما سعی در خوردن آن داشته است. شما باید قطعات باقی مانده از این کارت ها را نگه داشته و در مصاحبه بعدی، به همراه خود ببرید. دفتر خدمات پناهندگی نگرانی هایی در خصوص بازار سیاه کارت های سفید دزیده شده دارد، لذا نشان دادن بقایای کارت سفید حداقل به آنها کمک می کند که شما را از شک مبرا کنند. عکس هایی از کارتهای خود روی موبایل های مختلف ذخیره کنید تا بتوانید در صورت نیاز از آنان استفاده کنید. اگر کارت شما آسیب دید یا دزدیده شد، به پلیس اطلاع دهید و از آنان بخواهید که نامه های تهیه کنند و در آن توضیح دهند چه اتفاقی برای کارت شما افتاده است.