موارد مهمي كه بايد درباره ثبت نام كامل در يونان بدانيد

ثبت نام كامل بعد از وقتي كه در اسكايپ به شما داده ميشود اتفاق مي افتد و براي اين است كه درخواست پناهندگي شما ثبت شود و اطلاعات اوليه درباره شما و پرونده شما جمع آوري شود. حضور شما در اين وقت ملاقات بسيار مهم است. حتماً كارت سفيد ثبت نام را همراه داشته باشيد. اگر در وقت ملاقات حضور نداشته باشيد يا كارت سفيد را همراه نياوريد، بايد با اسكايپ تماس بگيريد و تمام مراحل را از ابتدا شروع كنيد. اگر اقوام درجه اول در هر كدام از كشورهاي اروپايي داريد سعي كنيد تا حدّي كه ميتوانيد درباره آنها اطلاعات جمع آوري و ارايه دهيد. به طور مثال عكس از كارت در خواست پناهندگي يا مارت اقامت آنها، شماره تلفن و آدرس. همچنين تمام مدارك شنايايي خود و اعضاي خوانواده خود كه با شما در يونان هستند را همراه داشته باشيد مثل پاسپورت، شناسنامه، سند ازدواج. همچنين آمادگي براي جواب به يوالاتي از قبيل اينكه چه وقت از كشور خارج شده ايد و كي و چگونه به يونان آمده ايد. همچنين از شما دليل فرار از كشور خود را جويا خواهند شد. همچنين خيلي مهم است كه بتوانيد جواب سوالاتي از قبيل اينكه كي و كجا به دنيا آمده ايد، كجا ازدواج كرده ايد و فرزندان شما چند سال دارند را بدهيد. فراهم كردن جواب اين سوالات خصوصاً اگر مدارك كاملي نداريد بسيار مهم است.