کارمندان اداره پناهندگی به سر کار بازگشتند. اعتصاب پایان یافت!

یک خبر خوب! اداره پناهندگی یونان، امروز به ما گفت که تمامی کارمندان آن که به دلیل دریافت نکردن حقوق در اعتصاب بودند، به سر کار بازگشتند. بعضی از کارمندان، به خاطر اینکه چندین ماه از دولت یونان حقوق دریافت نکرده‌ بودند، از تاریخ ۵ مارس اعتصاب کردند. در نتیجه این اعتصاب، ثبت نام کامل و مصاحبه‌های پناهندگی، به تاریخ‌های دورتری در آینده انتقال یافت. متاسفانه این اتفاق برای تعدادی از پناهجویان افتاد. اکنون که کارمندان اداره پناهندگی حقوق خود را دریافت کرده و به سر کار بازگشتند، دیگر نباید تاخیری در ارائه خدمات بوجود آید.