توجه: قطع موقتی خدمات در مرکز خدمات پناهجویی یونان از امروز، پنج مارس

به نشانه اعتراض، برخی از کارمندان خدمات پناهجویی یونان، از امروز، پنجم مارس، اعتصاب خواهند کرد. کارمندان این مرکز با قراردادهای کوتاه مدت، سه ماه است که حقوق دریافت نکرده اند. تشخیص تاثیر این اعتصابات روی روند خدمات به پناهجویان متاسفانه دشوار است، زیرا مشخص نیست که چه تعدادی از کارمندان، و به چه مدت، اعتصاب خواهند کرد. به گفته مرکز خدمات پناهجویان در آتن، خطوط اسکایپ بدون مشکل کار میکنند، اما شاید برخی مصاحبه ها و وقتهای ملاقات به زمانی دیگر موکول شوند. اگر امروز یا در چند روز آینده قرار ملاقاتی دارید، لطفا همچنان در آن حضور پیدا کنید. در دفتر مهاجرت به شما گفته خواهد شد که آیا قرار ملاقات شما برگزار میشود و یا به روزی دیگر موکول خواهد شد.