فردا اول ماه می است, ترانسپورت کم خواهد بود و دوکان ها بسته است!

 

اول ماه می روز جهانی کاگرها است و رخصتی عمومی میباشد در یونان به این وجه مغازه ها بسته است. در تیسولینیکا و در آتن ترانسپورت وکمتر دیده خواهد شد بخاطر اول می و همچنان ریل نیز مثلی روز های عام واری نخواهد بود در شهر های بزرگ در این جاه نیز روز مذاکره با کاگر خواهد بود بخاطر قوی ساختن حقوق کارگر.