اگر کارت مخصوص پناه جویان خود را گم کردم (کارتی که بعد از روز مصاحبه ثبت درخواست پناهندگی خود دریافت کردم) چه کار می توانم بکنم؟

اگر کارت مخصوص پناه جویان خود را گم کردید، باید به دفتر خدمات پناهندگی، همان جایی که کارت را برای شما صادر کرده است، بروید و به کارمندان دفتر خدمات پناهندگی اطلاع دهید که کارت خود را گم کرده اید. آنها به شما نامه ای می دهند و با این نامه شما می توانید به مرکز پلیس بروید و به آنها اعلام کنید که کارت خود را گم کرده اید یا دزدیده شده است. سپس پلیس به شما سندی می دهد که می توانید به دفتر خدمات پناهندگی ببرید تا برای شما کارت المثنی صادر کند. مراحل صدور کارت جدید حداقل دوماه طول می کشد. در این مدت هر دو سند، سندی که پلیس به شما داده و نامه ای که از دفتر خدمات پناهندگی دریافت کرده اید، را باید به عنوان سند شناسایی، نزد خود نگاه دارید. به یاد داشته باشید که این مراحل برای کارتی که بعد از مصاحبه ثبت نام کامل دریافت کرده اید قابل اجرا است. اما کارتی بعد از پیش ثبت نام دریافت کرده اید غیر قابل تعویض می باشد!