چطور میتوانم که دفتر پناهندگی را پیدا کنم من باید بروم .

موارد زیادی وجود دارد که شما باید در کدام یک از آن ها به دفتر پناهندگی منطقه ی خود بروید . برای ثبت نام کامل تان ، برای مصاحبه ی پناهندگی تان ، برای اضافه کردن اسناد و با بطور ساده بخواهید که از وضعیت پناهندگی تان سوال کنید. ما آدرس ها و راه های رسیدن توسط ترانسپورت های دولتی به دفتر های پناهندگی مهم را جمع آوری کردیم که میتوانید در لینک زیر ببینید