من درخواست تمدید اقامت کردم چطور بفهمم که اقامت من تمدید شده است؟

اداره پناهندگی یونان به طور مرتب لست تمدید شده گان را انتشار می کند لینک ارتباطی لست

اجازه اقامت که قبلا تمدید و طی مراحل شده توسط شماره ذکر شده است، شما می توانید این شماره ها را در بالای راست اسناد پیدا کنید و همیشه با حروفp انگلیسی شروع میشود و با 8 شماره دیجیتال ادامه دارد در صورتی که شما شماره اقامت خود را پیدا نمودید می توانید مراجعه نمایید به دفتر ساحویی اداره مهاجرت برای دریافت اسناد تمدید شده اقامت، اگر می خواهید درباره مجوز اقامت بشتر بدانید لطفا روی لینک زیر کلیک کنید