دسترسی به مسکن و کارت بانکی برای کسانی که قبل از آگوست ۲۰۱۷، پناهندگی دریافت کرده‌اند، به زودی قطع می شود.

متاسفانه، امروز خبر بدی برای شما داریم: وزارت مهاجرت یونان، اعلام کرد که کسانی که پناهندگی یا حمایت تکمیلی دریافت کرده‌اند،(در صورتی که در کمپ یا مسکن های تهیه شده توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل زندگی می کنند) باید به صورت تدریجی، مسکن ها را ترک کنند. همچنین کمک های مالی به این اشخاص، قطع خواهد شد. کسانیکه قبل از آگوست ۲۰۱۷، پناهندگی دریافت کرده‌اند، باید مسکن های تهیه شده توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل یا کمپ را تا ۳۱ مارچ ۲۰۱۹، ترک کنند. اگر آن افراد، از ترک کردن این مسکن ها خودداری کنند، کمک های مالی آنها نیز قطع خواهد شد. اگر همانطور که از شما درخواست شده است، مسکن را ترک کنید، کمک های مالی شما تا پایان جون ادامه خواهد یافت و پس از آن قطع خواهد شد. همچنین، اگر در مسکن شخصی زندگی می کنید، کمک های مالی شما، در انتهای ماه جون ۲۰۱۹، قطع خواهد شد. همچنین کسانیکه بعد از آگوست ۲۰۱۷ پناهندگی دریافت کرده‌اند، باید کمپ یا مسکن های تهیه شده توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل را ترک کنند و کمک های مالی آنها نیز قطع خواهد شد. مدت زمان تعیین شده برای این دسته از افراد، بعداً اعلام خواهد شد. لطفاً از لینک زیر، مقاله راهنمای پناهندگان refugee.info را در این خصوص، مطالعه کنید: https://blog.refugee.info/exit-accommodation-cash-fa