اگر نوزادی در یونان متولد شود، آیا به صورت خودکار، شهروند یونان خواهد بود؟

خیر، آن نوزاد، به صورت خودکار، شهروند یونان نخواهد شد. این وضعیت که نوزادان، شهروندی کشوری را که در آن متولد می شوند را دریافت می کنند، در آمریکای شمالی معمول است. اما در اروپا، در هیچ کشوری، حق شهروندی بر اساس محل تولد وجود ندارد. در یونان، نوزادان تازه متولد شده، وضعیت قانونیشان، مانند والدین آنها خواهد بود. اگر والدین آن کودک، پناهجو باشند، پس از اینکه گواهی تولد آن نوزاد، به اداره پناهندگی ارائه‌ شود، در پرونده درخواست پناهندگی والدین او، ثبت خواهد شد. اگر والدین آن نوزاد، پناهندگی دریافت کرده باشند، آن نوزاد نیز همان پناهندگی را دریافت خواهد کرد