بیشتر کشورهای دیگر اروپایی، هنوز قادر نیستند، پناهجویانی که به صورت غیر قانونی یونان را ترک کرده‌اند، به یونان بازگردانند

آمار جدید منتشر شده توسط اداره پناهندگی یونان نشان می دهد که هنوز بیشتر پناهجویانی که یونان را، هنگام طی شدن مراحل درخواست پناهندگی، به صورت غیر قانونی ترک کرده‌اند، نمی توانند به یونان بازگردانده شوند. بر اساس قانون، این اشخاص باید بازگردانده شوند، زیرا یونان، کشور مسئول بررسی درخواست پناهندگی آنان است. اما دولت یونان، در بیشتر از ۹۷ درصد موارد، درخواست های بازگرداندن پناهجویان را رد می کند، بنابراین این اشخاص، می توانند در کشورهایی که به آنها سفر کرده‌اند، باقی بمانند. در سال ۲۰۱۸، بیشتر از ۹۰۰۰ درخواست بازگرداندن پناهجویان از کشورهای دیگر اروپایی رسیده است. فقط ۲۳۳ عدد از این درخواست‌ها توسط یونان قبول شده‌اند و مجموعا فقط ۱۸ نفر بازگردانده شدند. آلمان با ۶۵۰۰ درخواست، هنوز کشوری است که اکثر این درخواست‌ها را ارسال کرده است و سوئد، بلژیک و نروژ، هر کدام با تقریبا ۵۰۰ درخواست، در مراحل بعدی قرار دارند. اینجا می توانید اطلاعات بیشتری در مورد این آمار به دست آورید:
https://www.mobileinfoteam.org/take-back-statistic-fa
لطفاً به یاد داشته باشید، این آمار فقط مربوط به پناهجویان است و کسانی را که پناهندگی دریافت کرده‌اند، شامل نمی شود.