اعتصاب و اعتراضِ کارکنانِ سازمانهای غیر دولتیِ حامیِ پناهندگان

انجمنِ کارمندان سازمانهای غیر دولتی در یونان (SVEMKO)، فراخرانی جهتِ‌ اعتصابِ تمام کارمندانِ سازمانهای غیر دولتی اعلان کرده اند. تاریخِ اعتصاب، فردا سه شنبه ۱۶ آوریل ۲۰۱۹ خواهد بود. اعتصاب، اعتراضی است به قطع حمایتِ مالی و عدمِ تامین مسکن برای گروه های خاصی از پناهجویان. (در اینجا اطلاعاتِ بیشتری خواهید یافت: https://www.facebook.com/mobileinfoteam/posts/2382473035314745?__tn__=K-R).
SVEMKO خواستار لغو این تصمیم وزارتخانه است، که موجبِ بی خانمان شدن عده کثیری از پناهجویان میشود. همچنین خواستارِ زندگی و کار کرامت آمیز برای همه است. تظاهرات برای ساعت ۱۲، سه شنبه ۱۶ آوریل با آغازی از جلوی موزه باستانشناسیِ آتن، برنامه ریزی شده است. بعد از ظهر همان روز تظاهراتِ دیگری در راستای حمایت از همه پناهندگانی که از تصمیم فوق متاثر میشوند، برگزار میشود. که آغاز آن ساعت ۱۸:۰۰ از میدان ویکتوریا در آتن و ساعت ۱۸:۳۰ از میدان امونیا خواهد بود. برای یافتن اعلامیه به فارسی به آدرسِ زیر مراجعه کنید: https://www.facebook.com/svemko/posts/2374133682843428?__tn__=K-R