آیا این حقیقت دارد که آلمان تمامی درخواست های پیوند خانوادگی از یونان را رد کرده است؟

اگرچه آلمان تعداد زیادی از درخواست های پیوند خانوادگی بر اساس «مقررات دوبلین» را رد کرده است، این حقیقت ندارد که تمامی درخواست های پیوند خانوادگی، رد شده اند. در سال ۲۰۱۹، یونان از آلمان درخواست کرده است که مسئولیت بررسی درخواست پناهندگی ۶۲۶ پرونده را بر عهده بگیرد، زیرا یکی از اعضای خانواده آنها، هم اکنون در آلمان به سر می برد. اما اداره پناهندگی آلمان (BAMF)، تعداد ۴۷۲ عدد از این درخواست ها را رد کرده است که این عدد بیشتر از دو سوم درخواست ها می باشد. با توجه به اینکه اکنون آلمان و کشورهای دیگر، تعداد زیادی از درخواست های پناهندگی را رد می کنند، اگر درخواست پیوند خانوادگی دارید، بسیار مهم است که کمک حقوقی دریافت کنید. همچنین باید تمامی اسناد و مدارکی که رابطه خانوادگی شما را ثابت می کند و شماره تلفن و راه های تماس با عضو خانواده تان در کشور دیگر اروپایی را در مصاحبه اول خود در اداره پناهندگی یونان به همراه داشته باشید. در صورتیکه سؤالی در مورد پیوند خانوادگی دارید، برای ما پیام‌ بفرستید