برنامه بازگشتِ داوطلبانه IOM موقتاً متوقف شده است

پناهجویان، مهاجرین و پناهندگانی که به صورتِ داوطلبانه قصد بازگشت به کشور خود را دارند، میتوانند تحتِ برنامه بازگشتِ داوطلبانه IOM این کار را انجام دهند. هر چند که IOM به تیم اطلاعات سیار اطلاع داده که این برنامه به صورتِ موقت متوقف شده است. به این خاطر که مدت اجرایی این برنامه سه سال بوده است. و اکنون که سه سال به سر آمده نیاز به تمدید مجدد آن است. چنانچه پیش از توقفِ این برنامه اقدام کرده اید، به احتمال بسیار زیاد تقاضای شما بررسی میشود. IOM همچنین تایید کرد که این برنامه مجدداً بزودی از سر خواهد گرفته شد. هنوز از زمان از سرگیری آن اطلاعاتی در دست نیست، اما احتمالاً در سپتامبر و یا اکتبر خواهد بود. چنانچه در این مدت، متمایل به بازگشتِ داوطلبانه هستید، هنوز میتوانید به یکی از دفاترِ IOM مراجعه کنید و مدارک خود را نشان دهید. بمجردی که برنامه دوباره آغاز شود، شما را آگاه خواهند کرد.برای اطلاعاتِ بیشتر در موردِ بازگشتِ داوطلبانه لطفا به اینجا مراجعه کنید: https://www.mobileinfoteam.org/voluntary-return-fa