درخواستِ پناهندگی ام در یونان مردود اعلام شده، چه کاری از دستم ساخته است؟

تیم سیار اطلاعات (موبایل اینفو تیم)، اطلاعاتی گردآوری کرده که حاویِ پاسخ های مهمی در موردِ اقداماتی است که پس از مردودیِ پناهندگی میتوان انجام داد. همچنین چگونگیِ هدایتِ روند تجدید نظر خواهی در آن مطرح میشود. برای دسترسی لطفا به آدرسِ زیر مراجعه کنید:
http://www.mobileinfoteam.org/appeal-fa
چنانچه درخواست پناهندگی تان در یونان، با جوابِ منفی روبرو شده است، این حق شماست که نسبت به این تصمیم اعتراض کنید. البته مدت زمانِ محدودی برای تجدید نظر فرصت دارید، که در شرایط عادی ۳۰ روز است. اما لطفاً همیشه این دوره زمانی را با دفتر پناهندگی چک کنید، چرا که تحتِ شرایطِ خاصی این مهلت میتواند کوتاهتر هم باشد. چنانچه در مهلت مقرر اقدام کرده باشید، قانوناً میتوانید تا زمانِ تصمیم گیری در موردِ تجدید نظر، در یونان بمانید. در صورتِ مردودی تقاضای پناهندگی، همیشه سعی کنید، مشاوره حقوقی دریافت کنید