شنیده ام که گرفتنِ آمکا (شماره تامین اجتماعی) با مشکلاتی همراه شده است. آیا حقیقت دارد؟

بله درست است. در حال حاضر، اداره مسئول (ΚΕΠ)، برای شهروندانِ کشور های غیر، آمکا صادر نمیکند. این بدین معنی است که چنانچه میخواهید برای امکا اقدام کنید، در حال حاضر قادر به دریافت آن نیستید. چنانچه قبلا آمکا داشته اید، همان شماره کماکان معتبر است. آمکا در واقع شماره تامین اجتماعیِ کشورِ یونان است. برای دسترسی به شماری از خدمات، به شماره تامین اجتماعی نیاز دارید، مثلاً برای خدماتِ درمانی در یونان. مدتی است که مشکلاتی در صدورِ آمکا برای پناهجویان و پناهندگان پیش آمده است. و تصمیمی که توسط دولت قبلی برای حل این معضل گرفته شده بود، متاسفانه توسط دولتِ جدیدِ یونان لغو شده است. در نتیجه، صدورِ آمکا برای ملیت های غیر یونانی فعلا معلق شده است. انتظار میرود که دولتِ جدید بزودی تصمیم و یا قانونی در این ارتباط وضع کند. ما شما را از تمام این تغییرات آگاه خواهیم کرد