تظاهرات علیه محدودیت اعمال شده بر پیوند خانوادگی در آتن

PROTEST AGAINST LIMITATION OF FAMILY REUNIFICATION IN ATHENS

روز گذشته، ۲ آگوست، پناهجویان در آتن، بر علیه محدودیت پروازهای پیوند خانوادگی به آلمان تظاهرات کردند. چند صد تظاهر کننده، از مقابل پارلمان در آتن به سمت سفارت آلمان راهپیمایی نموده و درخواست کردند که با نماینده دولت آلمان صحبت کنند. پلیس یونان درب سفارت را به روی تظاهر کنندگان مسدود کرد. هیچ برخوردی گزارش نشده است. چندین روزنامه یونانی و آلمانی، در مقاله هایی جداگانه، این تظاهرات را گزارش کردند.

دولت آلمان، از ماه آوریل، تعداد پروازهای پیوند خانوادگی از یونان به آلمان را محدود کرد. این رفتار دولت آلمان، از جانب سازمان‌های مختلف در یونان و آلمان، به عنوان زیر پا گذاشتن قانون اروپا، مورد انتقاد قرار گرفته است.