کارت سفید خود را همیشه به همراه داشته باشید

Carry your white card with you at ALL times

بر اساس قوانین یونان، همه اشخاص باید همیشه مدرک شناسایی خود را به همراه داشته باشند. اگر شما پناه جو هستید، باید کارت مخصوص پناه جویان که بعد از پیش ثبت نام، یا بعد از مصاحبه و ثبت نام کامل دریافت کرده اید («کارت سفید») را به همراه داشته باشید. این قانون شامل حال داوطلبان، شهروندان یونان و توریست ها نیز می شود. آنها باید همیشه پاسپورت یا کارت شناسایی خود را به همراه داشته باشند. اگر شما توسط پلیس متوقف شوید و هیچ مدرک شناسایی به همراه نداشته باشید، احتمال دارد که در مرکز پلیس بازداشت شوید. باید مدرک شناسایی اصلی خود را به همراه داشته باشید، چرا که عکس یا کپی آن کافی نیست.