آیا در یونان مورد تعرضِ نژادپرستانه واقع شده اید؟ بخوانید تا بدانید که چگونه گزارش دهید.


شبکه ثبتِ خشونت های نژادپرستانه (به اختصار RVRN) در سال ۲۰۱۱ تاسیس شد، تا تمام تعرضاتِ نژادپرستانه را ثبت و ضبط کند. RVRN از ۴۶ سازمانِ غیر انتفائی (NGO) تشکیل شده است. اگر شما قربانیِ یک حمله نژادپرستانه یا از روی نفرت شده اید، میتوانید که این واقعه را به یکی از اعضای RVRV گزارش دهید. آنها نیروهای آموزش دیده ای دارند که میتوانند یک مصاحبه خصوصی با شما ترتیب دهند. اطلاعاتی که شما ارائه میدهید، بدون افشای هویت، جهتِ ایجاد تغییر مثبت و همچنین آگاه سازی عمومِ مردم از وجودِ حمله های نژاد پرستانه در یونان است. اعضای شبکه ای که کمکِ‌ حقوقی و حمایت اجتماعی میکنند، هم ممکن است بتوانند به صورت خصوصی به شما در این زمینه کمک کنند. اعضای RVRN همزمان عضوِ سازمانهای دیگری نیز هستند، مانندِ: Greek Council for Refugees, (جامعه برای پناهجویان)، Solidarity Now (همدردی هم اکنون)، Praksis (پراکسیس)، Arsis (آرسیس)، Doctors of the World (دکترهای جهان) و صلیب سرخ. چنانچه در یافتن عضوی از RVRN در نزدیکی شما نیاز به کمک دارید، میتوانید با ما در موبایل اینفو تیم (Mobile Info Team) تماس بگیرید. یک حمله نژاد پرستانه یا جرم از روی نفرت، حمله ای است که بخاطر ملیت قربانی یا قومیت او، رنگ پوست اش، هویت جنسی اش یا گرایشات جنسی قربانی رخ دهد. اخیراً RVRN گزارش سالانه اش برای سال ۲۰۱۸ را منتشر کرد. این گزارش، افزایشی از وقوع حملات نژادپرستانه را خاطر نشان میکند. بخصوص بر علیه پناهنده ها و مهاجران، و همچنین شهروندان یونانی که از لحاظ قیافه شبیه به مهاجرین هستند. افراد همجنسگرا و یا دگرجنس گرا دیگر سوژه های چنین حمله هایی بوده اند. یکی از دلایل چنین افزایشی میتواند، رشد جریاناتِ دست راستی و عقایدِ مهاجر هراسی در اروپا باشد.
برای یافتنِ گزارش کامل به آدرس زیر مراجعه فرمایید، (متاسفانه فقط به انگلیسی): http://rvrn.org/2019/04/rvrn-annual-report-2018/