آمار جدید راجع به بازگردانیدن پناهجویان یونان که بصورت غیر قانونی مهاجرت کردند

در اینجا شما می توانید تمام آمار را پیدا کنید


مجموع درخواستهای دیپورت به یونان 2018


مجموع درخواست‌های دیپرتی به یونان - آلمان


مجموع درخواست‌های دیپرتی به یونان - نروژ، سوئد، بلژیک


مجموع درخواست‌های دیپرتی به یونان - سوئیس، هلند