آمار جدید راجع به بازگردانیدن پناهجویان یونان که بصورت غیر قانونی مهاجرت کردند

در اینجا شما می توانید تمام آمار را پیدا کنید


مجموع درخواستهای دیپورت به یونان 2018

در سال ۲۰۱۸، بیشتر از ۹۰۰۰ درخواست بازگرداندن پناهجویان از کشورهای دیگر اروپایی رسیده است. فقط ۲۳۳ عدد از این درخواست‌ها توسط یونان قبول شده‌اند و مجموعا فقط ۱۸ نفر بازگردانده شدند.


مجموع درخواست‌های دیپرتی به یونان - آلمان

آلمان با ۶۵۰۰ درخواست، هنوز کشوری است که اکثر این درخواست‌ها را ارسال کرده است و سوئد، بلژیک و نروژ، هر کدام با تقریبا ۵۰۰ درخواست، در مراحل بعدی قرار دارند


مجموع درخواست‌های دیپرتی به یونان - سوئد، بلژیک، نروژ


مجموع درخواست‌های دیپرتی به یونان - سوئیس، هلند